برنامه و راهنمای تصحیح امتحانات نوبت دوم – خرداد ماه 1402

برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان پسرانه غیردولتی مشکاة نور( دوره دوم )

در سالتحصیلی   1402-1401

     روز

                                     تاریخ

دهم ریاضی

ساعت شروع امتحان:

10 صبح

دهم تجربی

ساعت شروع امتحان:

10 صبح

یازدهم ریاضی

ساعت شروع امتحان:

10 صبح

یازدهم تجربی

ساعت شروع امتحان:

10 صبح

شنبه

1402/02/30

دین و زندگی 1

دین و زندگی 1 تاریخ

تاریخ

دوشنبه

1402/03/01

ادبیات  فارسی 1
(هماهنگ)

ادبیات فارسی 1
(هماهنگ)
دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

چهارشنبه

1402/03/03

فیزیک 1
(هماهنگ)

زیست 1
(هماهنگ)
زبان خارجه 2

زبان خارجه 2

شنبه

1402/03/06

ریاضی 1

ریاضی 1 فیزیک 2

زیست 2

دوشنبه

1402/03/08

زبان خارجه 1

زبان خارجه 1 حسابان 1
(هماهنگ)

ریاضی 2
(هماهنگ)

چهارشنبه

1402/03/10

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی عربی 2
(هماهنگ)

عربی 2
(هماهنگ)

شنبه

1402/03/13

هندسه 1

فیزیک 1 هندسه 2

فیزیک 2

چهارشنبه

1402/03/17

شیمی 1

شیمی 1 شیمی 2

شیمی 2

شنبه

1402/03/20

جغرافیا

جغرافیا ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

سه شنبه

1402/03/23

عربی 1

عربی 1 زمین شناسی

زمین شناسی

پنج شنبه

1402/03/25

***

*** آمار

***

 

یک پیغام بگذارید