تامین نیاز های آموزشی

جهت آسایش والدین و دانش آموان هر آنچه یک دانش آموز برای پیشرفت درسی در طول سال تحصیلی نیاز دارد را خود مدرسه معرفی و اجرا می کند تا دانش آموزان با ذهنی آسوده و متمرکز به مطالعه و تحصیل بپردازند.

نیاز های آموزشی عبارت اند از : کتب کمک آموزشی ، آزمون های دوره ای ، روش مطالعه و …

یک پیغام بگذارید